Устав

У С Т А В на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статус и срок
Чл.1. Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”, наричано по-долу в този устав за краткост “Сдружението”, е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.2. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Определяне на дейността
Чл.3. Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на работещите с хора с увреждания” е сдружение, което осъществява дейност в обществена полза.

Наименование, седалище и адрес
Чл.4. Наименованието, под което Сдружението ще осъществява дейността си, е „Национална асоциация на работещите с хора с увреждания”. Същото се изписва на чужд език, както следва: National Association of Professionals Working with People with Disabilities.
Чл.5. Седалището на Сдружението е в гр. Пловдив, а адресът на управление е: гр. Пловдив, ул. „Найден Геров“ № 6.

Основни цели
Чл.6. Учредяването на Сдружението има за цел:

 1. Подобряване на знанията, компетентносттта, и моралните ценности и стандарти при работата с хора с увреждания.
 2. Изграждане на мрежа, чрез която членовете да подобрят своя професионален опит и квалификация, за да подобрят благосъстоянието и здравето на хората с увреждания.
 3. Подпомагане и консултиране на работещите с хора с увреждания.
 4. Насърчаване на прилагане на съществуващите знания и открития по креативен начин в работата.
 5. Предоставяне на възможности за подобряване на квалификацията;
 6. Разширяване на опита чрез организиране на работни срещи, семинари, дискусии, участие в различни форуми, изследвания, доклади и публикации;
 7. Участие в български и международни програми и проекти в областта на дейността на сдружението;
 8. Осъществяване на връзка с вътрешни и външни инвестиционни фондове, програми, организации и фирми в сферата на дейност на сдружението.
 9. Обединение и координация на членовете на сдружението за постигане на неговите цели.
 10. Квалификация и преквалификация на специалисти за работа с хора с увреждания.
 11. Провеждане на обучения на специалисти, работещи с хора с увреждания и родители.

Средства за постигане на целите
Чл.7. Целите на сдружението се постигат със следните средства:

 1. Представяне на резултатите от научните изследвания, свързани с развитието и подобряването на качеството на живот и реализирането на хората с увреждания, чрез запознаване с практическия опит, интервенции и дидактични технологии в областта на работата с хора с увреждания;
 2. Предоставяне на обучителни материали свързани с работата с хора с увреждания;
 3. Предоставяне на различни квалификационни курсове, работни срещи, тренининги, семинари, програми за развитие на компетентности, необходими за работа с хора с увреждания;
 4. Супервизия на работещите с хора с увреждания;
 5. Практики за развитие на професионални компетентности;
 6. Подкрепа, изразена в кариерно консултиране, мониторинг;
 7. Разработване на учебни програми за развитие на хората с увреждания.
 8. Предоставяне на възможност /електронно списание/ за публикуване на изследвания в областта на социалната работа;
 9. Подпомагане изграждането на изследователски екипи;
 10. Участие в български и международни програми и проекти в областта на дейността на сдружението;
 11. Предоставяне на стандарти за изследователска дейност.
 12. Консултиране, мониторинг и коучинг на работещите с хора с увреждания;
 13. Консултиране на родители;
 14. Извършване на експертни оценки и диагностика на хора с увреждане.
 15. Издаване на електронно списание;
 16. Създаване и подържане на електронна база с източници, съдържащи научните постижения в областта на работата на хора с увреждания;
 17. Предоставяне на обучителни игри и материали, необходими за работата с хора с увреждания.
 18. Организиране на научни и обучителни форуми – семинари,конференции, тренинги, срещи;
 19. Организиране на мрежи за мобилност и обмяна на опит и практики, включително и в чужбина;
 20. Организиране на портал за кариерно развитие и професионално реализиране, създаващ връзка между хората с увреждания и работодатели и осигуряващ обучение, насочено към развитие на компетентности, необходими за реализиране на работното място и намиране на работа.
 21. Участие в проекти /вкл. такива, финансирани от външни донори/ самостоятелно или в партньорство с други сходни организации от страната и чужбина;
 22. Споделяне и разпространение на добри практики;
 23. Участие в местни и чуждестранни организации и учредяване на съюзи, федерации, асоциации и партньорски мрежи, физически, юридически лица и сдружения от страната и чужбина със сходна мисия и предмет на дейност.

Предмет на дейност
Чл.8.
(1) За постигане на своите цели Сдружението има следния предмет на дейност:

 1. Учебна дейност, осъществявана чрез предоставяне на обучителни материали свързани с работата с хора с увреждания, предоставяне на квалификационни курсове, организиране на работни срещи, тренинги, семинари, програми за развитие на компетентности, необходими за работа с хора с увреждания, разработване на учебни програми за развитие на хората с увреждания.
 2. Изследователска дейност посредством предоставяне на възможност за публикуване на изследвания в областта на социалната работа, подпомагане изграждането на изследователски екипи, предоставяне на стандарти за изследователска дейност.
 3. Консултиране, мониторинг и коучинг на работещите с хора с увреждания; консултиране на родители на хора с увреждания.
 4. Издателска дейност, насочена към популяризиране и картотекиране на източниците, съдържащи научните постижения в областта на работата на хора с увреждания;
 5. Популяризиране на обучителни игри и материали необходими за работата с хора с увреждания.
 6. Организиране на научни и обучителни форуми, на мрежи за мобилност и обмяна на опит и практики
 7. Организиране и поддържане на портал за кариерно развитие и професионално реализиране.

(2) Дейността на Сдружението се извършва без ограничение в териториалния обхват.

Допълнителна стопанска дейност
Чл. 9.
(1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с посочените в настоящия устав цели, като приходите от тази дейност се използват само за тяхното постигане.
(2) Предметът на допълнителната стопанска дейност по предходната алинея включва: образователна и обучителна дейност и услуги; организиране и провеждане на лекции, семинари и събития; изработване, разпространение и публикации на материали и електронни и печатни издания, свързани с целите на сдружението; рекламна и информационна дейност; превод и адаптация на обучителни и информационни материали и документи; организиране на обучения за работодатели; създаване на достъпни обучителни платформи и уебсайтове; външна оценка на проекти; консултации по създаване на проектни предложения и управление на проекти; финансов мениджмънт и проектно бюджетиране; психологическа оценка и консултиране на лица от уязвими групи, организиране на обучения за професионалисти, работещи с хора с увреждания; коучинг; супервизия.
(3) Сдружението извършва своята дейност, без да разпределя печалба.

II. ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО
Членски права и задължения
Чл.9.
(1) Членове на Сдружението могат да бъдат:

 • специалисти, които притежават необходимата професионална квалификация и опит за работа с хора с увреждания;
 • студенти, чието обучение е свързано с работа с хора с увреждания.
 • Родители, близки роднини на хора с увреждания и лични асистенти.

(2) Физическо или юридическо лице може да бъде „асоцииран член” на сдружението, ако отговаря на следните критерии: споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане; приема Устава му; подпомага дейността на сдружението; разпространява информация за сдружението и дейността му. Асоциираните членове не са членове на Общото събрание, нямат право на глас и не плащат членски внос. Те могат да присъстват на заседания на органите на управление на сдружението и да участват със съвещателен глас.

Чл.10. Приемането на нови членове на Сдружението (пълноправни и асоциирани) се извършва с решение на Управителния съвет.
Чл.11.
(1) Членството в Сдружението е доброволно и свободно.
(2) Процедурата за приемане на нов член на Сдружението се открива при постъпване на писмена молба за членство до Управителния съвет, към която се прилага декларация, че кандидатът отговаря на изискванията за членство в сдружението, приема и ще спазва Устава и другите вътрешни актове на Сдружението, а юридическото лице – и решение за участие в Сдружението на компетентния му орган.
(3) Постъпилата молба за членство се разглежда от Управителния съвет на първото заседание, като се взема решение относно членството на кандидата.

Прекратяване на членството
Чл.12. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление до Сдружението, депозирано пред Управителния съвет поне 1 (един) месец преди датата на прекратяването. В едномесечния срок отправилото волеизявлението лице е длъжно да изпълнява всички свои задължения към Сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение – за физическо лице, съответно – с обявяването в несъстоятелност или прекратяването – за юридическо лице;
 3. с изключване;
 4. при прекратяване на Сдружението;
 5. при отпадане.

Чл.13.
(1) Изключването на член на Сдружението се извършва с решение на Общото събрание, когато съответният член:

 1. нарушава задълженията си на член на Сдружението, съгласно този Устав и решенията на Общото събрание;
 2. извършва действия, които уронват доброто име и престижа на Сдружението;
 3. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство несъвместимо.

(2) Предложение за изключване може да направи всеки член на Сдружението, чрез Управителния съвет. В този случай Управителният съвет е длъжен в двумесечен срок да покани съответния член на Сдружението да даде писмени обяснения, да ги обсъди и да свика Общото събрание, с точка в дневния ред – разглеждане на въпроса относно изключването на член на Сдружението.
(3) При маловажни случаи на нарушения на задълженията, Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението, при неспазване на който следва предложение за изключване.

Чл.14.
(1) Член на Сдружението отпада от състава му, когато не внесе в определения от Общото събрание срок годишния членски внос и/или допълнителните имуществени вноски, за които е дал съгласието си.
(2) Отпадането се констатира с решение на Управителния съвет. От датата на констатацията на Управителния съвет, съответният член губи членствените си права.
(3) Във всички случаи на констатирано отпадане, съответният член следва да бъде писмено уведомен за решението на Управителния съвет. Отпадналият член има право писмено да възрази срещу основанията на констатираното отпадане, като в този случай Управителният съвет е длъжен в двумесечен срок да свика Общото събрание, с точка в дневния ред – разглеждане на въпроса относно отпадането на съответния член на Сдружението. Решението на Общото събрание относно отпадането на член на Сдружението е окончателно.

Чл.15. Във всички случаи на прекратяване на членството, Сдружението не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал член платените от него суми за членски внос и допълнителни имуществени вноски.

Права и задължения на членовете
Чл.16. Всеки член на Сдружението има право да:

 1. участва в управлението на Сдружението и да бъде избиран в неговите органи;
 2. участва в дейността му и да се ползва от неговите резултати;
 3. получава информация за хода на дейността на Сдружението и за неговото финансово състояние;
 4. прави предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна на организацията на работа на Сдружението;
 5. се запознава със съдържанието на взетите от органите на Сдружението решения, да преглежда и да получава копия от протоколите, в които са отразени;
 6. поставя въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие при решаването им и да получава професионална помощ;
 7. ползва постъпващата в Сдружението информация;

Чл.17. Всеки член на Сдружението е длъжен да:

 1. спазва устава и да изпълнява решенията на органите на Сдружението;
 2. участва в дейността на Сдружението и да работи за осъществяване на целите му;
 3. съдейства за издигане авторитета на Сдружението и да спомага за утвърждаване на дейността му;
 4. пази доброто име на Сдружението и да не извършва действия или бездействия, които противоречат на целите му или които могат да навредят на интересите на Сдружението и/или на неговите членове;
 5. плаща годишен членски внос в размер и срок, определени от Общото събрание;
 6. прави допълнителни имуществени вноски за извършване на дейности, за които е дал предварително съгласие;
 7. не използва членството си в Сдружението за постигането на цели, противоречащи на устава и/или на интересите на Сдружението или другите негови членове.

III. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.18.
(1)Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.
(3) Управителният съвет избира от своя състав Председател, на когото възлага представителните си правомощия. Първият Председател на Управителния съвет се избира от Учредителното събрание.

Общо събрание. Състав и компетентност
Чл.19. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
Чл.20. Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава на Сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. изключва членове на Сдружението;
 4. определя числения състав на Управителния съвет и избира и освобождава неговите членове;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 9. приема бюджета на Сдружението;
 10. определя размера на встъпителната вноска, на годишния членски внос и срока за тяхното внасяне;
 11. приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет;
 12. приема годишния доклад за дейността на Сдружението и баланса му;
 13. отменя решения на други органи на Сдружението, когато те противоречат на закона, на Устава или други актове, регламентиращи дейността на Сдружението, или са нецелесъобразни;
 14. взема и други решения, предвидени от закона или в този Устав.

Свикване на Общото събрание
Чл.21.
(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.
(2) Управителният съвет свиква Общото събрание по собствена инициатива или по искане на една трета от членове на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Общото събрание се свиква с покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се разпраща до всички членове на Сдружението по пощата, по факс или по електронна поща, най-малко две седмици преди деня на заседанието. Поканата може да бъде поставена и в сградата, където се намира управлението на Сдружението.

Кворум
Чл.22. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и може да се проведе на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Гласуване
Чл.23.
(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг/а или роднини по права линия без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридическо лице, в което той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Членовете на Общото събрание участват в работата му лично, съответно чрез представляващото го по закон лице или чрез упълномощен с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа представител. Едно лице не може да представлява по пълномощие повече от един член на Общото събрание.

Вземане на решения
Чл.24.
(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения за изменение и допълнение на устава, както и за преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управителен съвет. Състав и правомощия
Чл.25.
(1) Управителният съвет се състои от три лица – членове на Сдружението, избирани от Общото събрание за срок от 5 години.
(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение на мандатите.

Чл.26. Управителният съвет:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
 3. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
 4. приема нови членове;
 5. подготвя и внася в Общото събрание проект за щата и бюджета;
 6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 7. констатира отпадането на членове на Сдружението;
 8. определя адреса на управление на Сдружението;
 9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правомощията на Общото събрание.
 10. изпълнява задълженията, предвидени в устава. Свикване на Управителния съвет

Чл.27.
(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия Председател. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(2) Председателят свиква Управителния съвет с писмена покана, в която се посочват мястото, времето на заседанието и дневният му ред.
(3) При неотложни случаи и ако никой от членовете му не възрази, Управителният съвет се счита за редовно свикан и по телефон, факс, електронна поща или други средства за комуникация.
(4) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или електронна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Решения на Управителния съвет
Чл.28.
(1) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване, освен ако членовете му решат гласуването по един или група от въпроси да бъде тайно.
(2) Решенията на Управителния съвет по чл. 26, т. 2 и 3 и чл. 38, ал. 2 се вземат с мнозинство от всички членове на съвета. Всички останали решения на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Разпределение на функциите в Управителния съвет
Чл.29.
(1) Управителният съвет избира с обикновено мнозинство от своя състав Председател.
(2) Едно и също лице може да бъде преизбирано като Председател без ограничение в броя на мандатите.

Чл.30.
(1) Председателят:

 1. организира текущата дейност на Сдружението и осъществява оперативното му ръководство;
 2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 3. представлява Сдружението пред трети лица в страната и в чужбина;
 4. упражнява бюджета и управлява персонала на Сдружението;
 5. разпорежда се оперативно със средствата на сдружението, в рамките на приетия бюджет и съгласно разпоредбите на настоящия Устав;
 6. разпорежда се с банковите сметки на Сдружението;
 7. организира участието на Сдружението в международни и национални мероприятия, свързани с неговата дейност;
 8. организира работата на заседанията на Общото събрание;
 9. изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет;

(2) Председателят няма право да извършва разпоредителни сделки с недвижими имоти на Сдружението и/или такива, водещи до обременяването с вещни тежести на тези имоти.
(3) При отсъствие на Председателя, той упълномощава лице от състава на Управителния съвет да изпълнява функциите му по този Устав.

IV. КЛОНОВЕ
Чл.31.
(1) С решение на Общото събрание могат да се откриват и закриват клонове на Сдружението извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.
(2) Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в представителната власт на управителя на клона.
(3) Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

V. ИМУЩЕСТВО
Финансиране и счетоводство на сдружението
Чл.32.
(1) Дейността на Сдружението се финансира от: членовете му, от дарения и завещания от български и чуждестранни лица и организации, от субсидии, от управление на собствено имущество, от спонсорство, от други източници, разрешени от закона.
(2) Въз основа на решение на Общото събрание Сдружението ежегодно формира бюджет.

Чл.33. Всеки новоприет член на Сдружението е длъжен в едномесечен срок от датата на приемането му да внесе по сметка на Сдружението пропорционалния размер на годишния членски внос за годината на приемането му.
Чл.34. Размерът на членския внос за членовете на Сдружението се определя от Общото събрание за всяка финансова година. Членският внос се използва изключително за финансиране на дейността на Сдружението.
Чл.35. Общото събрание може да взема решение за извършване на допълнителни имуществени вноски от членовете в полза на Сдружението, които да бъдат използвани за финансиране на изрично определени дейности или мероприятия.
Чл.36. Сдружението води счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 37. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.38.

 1. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
 2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначено от него лице.
 3. При несъстоятелност се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Имущество след ликвидация
Чл.39. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Сдружението се разпределя поравно между членовете му.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. За всички неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 2. Този устав е изготвен на български език.
 3. Този устав е приет на проведеното на 16.02.2015 г. учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на работещите с хора с увреждания”.

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Настройките на бисквитките на този уебсайт са настроени да „позволяват бисквитки“, за да ви дадат възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на бисквитките си или кликнете върху „Приемам“ по-долу, вие се съгласявате с това.

Затваряне