ЧЛЕНСТВО

background

  • Специалисти, които притежават необходимата професионална квалификация и опит за работа с хора с увреждания;
  • Студенти, чието обучение е свързано с работа с хора с увреждания.
  • Родители, близки роднини на хора с увреждания и лични асистенти.
  • Физическо или юридическо лице може да бъде „асоцииран член” на сдружението, ако отговаря на следните критерии: споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане; приема устава му; подпомага дейността на сдружението; разпространява информация за сдружението и дейността му.
  • Процедурата за приемане на нов член на сдружението се открива при постъпване на писмена молба за членство до управителния съвет, към която се прилага декларация, че кандидатът отговаря на изискванията за членство в сдружението, приема и ще спазва устава и другите вътрешни актове на сдружението, а юридическото лице – и решение за участие в сдружението на компетентния му орган.

Ако желаете да станете наш член моля, изтеглете и попълнете приложената молба за членство.