ДЕЙНОСТИ

image

 • Провеждане на научните изследвания, свързани с развитието и подобряването на качеството на живот и реализирането на хората с увреждания, чрез запознаване с практическия опит, интервенции и дидактични технологии в областта на работата с хора с увреждания;
 • Предоставяне на обучителни материали свързани с работата с хора с увреждания;
 • Предоставяне на различни квалификационни курсове, работни срещи, тренининги, семинари, програми за развитие на компетентности, необходими за работа с хора с увреждания;
 • Супервизия на работещите с хора с увреждания;
 • Практики за развитие на професионални компетентности;
 • Подкрепа, изразена в кариерно консултиране, мониторинг;
 • Разработване на учебни програми за развитие на хората с увреждания.
 • Предоставяне на възможност /електронно списание/ за публикуване на изследвания в областта на социалната работа;
 • Подпомагане изграждането на изследователски екипи;
 • Участие в български и международни програми и проекти в областта на дейността на сдружението;
 • Предоставяне на стандарти за изследователска дейност.
 • Споделяне и разпространение на добри практики;
 • Участие в местни и чуждестранни организации и учредяване на съюзи, федерации, асоциации и партньорски мрежи, физически, юридически лица и сдружения от страната и чужбина със сходна мисия и предмет на дейност.